5 Balandis 2020, Sekmadienis

 

Pirmas
 

Jonas JAKŠTAITIS

Mama
                                              
Pasakyk man, mama, ko tu taip liūdi?
Ko į pilką kelią tu dažnai žiūri?
Jis seniai vingiuoja pro senus medžius,
Žmonės juo keliauja į gimtus namus.

Beržas susivėlęs, gluosniai murzini,
Dulkėse paskendę stovi jie liūdni.
Pasakyk man, mama, gal ateis lietus
Ir nuplaus nuo medžių dulkinus lapus?

Vėjas kažkur šėlsta, varto net medžius,
Gal su debesėliais aplankys ir mus?
Jie nuplaus ir medį, ir pilkus lapus,
Tad atverkim langą, kvieskim į svečius!

Gal kada ir vėjas tuo keliu keliavo
Ir po senu gluosniu tyliai aimanavo?
Pasakyk man, mama, kelias kur vingiuoja.
O lietutis lijo ir... nebesustojo.

Lina ASTRAUSKIENĖ

Aš - motina

Aš bejėgė prieš ašarą skausmo
Ir stipri prieš kaprizus tavus.
Aš greita sugaut tave krentant
Ir žvali, kai reikia, naktim...
Šimtus kartų tave apkabinti,
Šimtus kartų tave pabučiuot.
Neparodyt, kai širdį suskauda,
Neparodyt, kada aš bijau...
Mano tikslas – išmokyt mylėti,
Mano siekis – padėt, kiek galiu.
Visada išklausyt ir patarti,
Užauginti doru žmogum.

Indra UGINČIENĖ

***
Buvau šalia, mama,
Kai tu verkei,
Kai skausmo ašara ne skruostu -
Širdimi tekėjo,
Kada nusviro rankos,
Sugeltos nesibaigiančių darbų.
Buvau šalia aš, mama,
Bet ne tave mačiau.
Nusvirusiais nuo rūpesčių pečiais
Stovėjai tarpdury,
O aš, žadėjus greitai grįžti,
Jau už vartelių. Tave užmiršau...
Esi šalia Tu, mama,
Nuo nemigos paraudusiom akim.
Niūniuoji vėl lopšinę man,
Anūkus glausdama...

Bronislovas JAGMINAS

Už gyvybę ačiū

Įsidėmėjau: štai šitaip juokies,
Šitaip lopšinę niūniuoji prieš miegą,
Šitaip, kad sveikas, kad augu, džiaugies...
Man primaitintam užmigti belieka.

Saulėj plevena, džiūsta vystyklai...
Aš skeryčiotis, bubenti išmokęs,
Dar nepažįstu, kas čiulba linksmai
Vyšnioj tupėdamas lyg špokas.

Ką dovanojai, vėliau supratau,
Ta dovana – tai gyvybė ir viskas,
Ką sugebėjau įteikti pats sau
Augdamas, triūsdamas, siekdamas tikslo.

Jau užauginti ir mano vaikai,
Jau sužydėjusios visos anūkės.
Jei ir iš kapo ką nors dar sakai,
Ačiū tau, mama... O laikmečiai sukas...

Stefanija MAŽEIKIENĖ

***
Juk motina pagimdo mus visus,
Tik motina augina ir maitina.
Tik motina įstato mus į kelią,
Kuriuo keliu tu eiti privalai.
Eini, eini ir nežinai,
Ar tuo keliu tu pasukai?
Mamyte mano, kur dingai?
Dažnai sapne šaukiu ją vėl...
Deja, matau tik rūką,
Deja, aš motinos jau nematau.
Aš motiną matau tik danguje,
Aš motiną turiu tik kapuose...

Janina BUDREVIČIENĖ

Brangiausias žodis – mama

Pats brangiausias žodis – Mama
Skamba mūsų širdyse.
Tu gyvybės žemėj pradas,
Paukščių tu skambi daina!

Kur paguodos versmė alma, -
Tu pirmoji ateini.
Saulės spindulį ankstyvą
Tu pirmoji atneši.

Paukščių mėlynoj padangėj
Apglėbi savo sparnu.
Tu neleidi mūsų skriausti,
Tu – žvaigždelė tarp žvaigždžių.

Žodis Mama – pats švelniausias
Žemės visam rutuly.
Moki mus visus paguosti,
Nors suaugę jau visi...

Zita TAMOŠIŪNIENĖ

***
Mama, mūs mieloji,
Kaip širdy džiugu,
Kad likimas leidžia
Mums dar būt kartu.

Džiaukis ryto saule,
Žėrinčia rasa
Ir dienos ramybe,
Vakaro vėsa.

Ir bėdoms užklupus
Tu linksma buvai.
Visada glaudei mus
Prie savęs švelniai.

Sunkumus pakelti
Mokei visada,
Nepalūžti niekad
Po sunkia našta.

Jonas STAŽYS

***

Ne vieną kartą
Prakeikiau likimą –
Laukiu mamos,
Tikuos susitikimo

Mama, mamyte,
Kodėl palikai?!
Nors jau užaugau, -
Sapnuos tave regiu dažnai.

Sukūriau šeimą,
Auginu vaikus.
Žmona puiki,
Bet aš ilgiuos mamos...

Liudmila ČIPORSKAJA

Mamai

Kai tyliais vakarais
Tau žolelės melodiją groja,
Ko liūdi po langais
Ir į kelią žvalgaisi, mieloji?

Jau užaugo vaikai
Ir išskrido iš gimtojo sodžiaus,
Ir sugrįžt nenorės,
Neprišauksi nei laišku, nei žodžiais.

Bet jei tu juos myli –
Širdies šauksmą ir skausmą parodyk.
Jie supras, jei tyli,
Reiškia, - įžeidė darbu ar žodžiais.

Jei likimas nuspręs,
Kad paskirta ne čia jiems gyventi,
Tu ateik pas vaikus
Ir kartu su vaikais tu pasensi...

Marija MAŠKAUSKIENĖ

Visoms mamoms

Palinkus prie lopšio, supai mane, mama,
Tyliai sklido lopšinės gražiausi garsai.
Mik, vaikeli mažyti, mėnuo šviečia pro langą,
Sapnuose pas tave geros fėjos ateis!

Augdami džiaugėmės saule, gėlėtomis pievomis,
Pynėm pienių vainikus, upėj gaudėm žuvis.
Tu mus mokei, Mamyte, kaip reik elgtis, gyventi.
Nesuklupt, nepaslyst teisingam kely.

Per tave mes pažinome gėrį ir blogį,
Nusikaltus paaiškindavai, kas negerai,
O pabarusi mus, apkabinusi švelniai
Tu ištardavai: ,,Ach jūs nenuoramos, mano vaikai!”

Ačiū Tau, mūs mieloji, kad išvydom pasaulį,
Už bemieges naktis ir lopšinių dainas.
Atsiprašom už ašaras, dėl mūsų išlietas,
Ir suteiktą sielvartą, slėptą širdy.

Dėkoju už meilę, gerumą, švelnumą,
Už visą tą gėrį, kurį mums davei.
Kaip kelrodė vedei per gyvenimą,
Ir niekas mums niekaip tavęs nepakeis...

Jadvyga MARGEVIČIENĖ

Šventovė – motinos širdis

Menu prie kelio medinę mažą gūžtą -
Plūkta asla molinė ir basos mūsų kojos.
Maži langeliai nuo skausmo smūgių dūžta -
Apglėbus mus visus, save Tu paaukojai.

Slėpei Tu savo skausmą žarų delnuos,
Lemties žvaigžde mums laiminai gyvenimo takus.
Kol sužibėjo Tau balta šarma plaukuos,
Kaip angelai po Dieviškais sparnais saugojai vaikus.

Iškentus skausmą netekties ir išdavystės juodą gėlą,
Į gyvenimą žvelgei pro šventus vartus lemties.
Niekas nepaguodė gyvenimo kely likus vienai,
Į prarają neįkritai gyvenimo juodos nakties...

Mama pro džiaugsmo ašaras į mus žiūri.
Ko žvilga Tavo akys švelniai ašarotos?
Juk praeities takai buvo tokie akmenuoti –
Pailso rankos ir širdis sunkių darbų nukamuotos.

Skausmo liepsnose sudegina gyvenimo niekšybes,
Mus raminai, ašaras šluostei, klumpančius kėlei.
Iš kur Motinos širdy tiek Dieviškos Didybės,
Vaikams lemties vartus atkėlus, pradėt gyventi vėlei?

Skaudžias akimirkas likimo sparnu užsiklojusi
Mama, ateiki į sapnus, kada juoda naktis!
Juk visą save esi vaikams Tu paaukojusi...
Vaikams Gyvenimo Šventovė – mylinti Motinos širdis.

 

Projektą "Kūlgrindos" remia

Straipsnis spausdintas 2012 m. gegužės 8 d. laikraštyje. Nr. 34 (2693)

Komentarai

 #
per ilgi
 

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija