18 Spalis 2018, Ketvirtadienis

 

Pirmas
 

Š. m. lapkričio 29  d. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko tarybos posėdis, kurio metu svarstymams pateikti 37 klausimai ( klausimas „Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2018–2023 metų sporto plėtros strategijos patvirtinimo“ vieningu sutarimu atidėtas),  išklausytos pateiktos informacijos.

Posėdyje dalyvavo 22 tarybos nariai (nedalyvavo Viktoras Kovšovas, Algirdas Mosėjus, Eugenijus Margis). Tradiciškai sugiedojus ,,Tautišką giesmę“, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Pritarta bendradarbiavimo sutarčiai

Posėdžio metu pritarta Tauragės rajono savivaldybės ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės bendradarbiavimo sutarčiai. Šalys susitaria tarpusavyje bendradarbiauti siekiant Tauragės savivaldybėje gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, plėtojant bei įgyvendinant veiklas gyventojų poilsio organizavimo, sporto, ugdomųjų priemonių organizavimo, viešosios tvarkos palaikymo, administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų prevencijos ir užkardymo priemonių srityse.

Skirgailų kaimo gatvei suteiktas pavadinimas

Vienbalsiai pritarta Tauragės rajono savivaldybės Tauragės seniūnijos Skirgailų kaimo gatvei suteikti pavadinimą - Naujakurių gatvė.

Leista dirbti papildomą darbą

Tauragės r. Lauksargių pagrindinės mokyklos direktorei Nomedai Vykertienei 2017–2018 mokslo metais leista papildomai dirbti mokytoja Tauragės r. Lauksargių pagrindinėje mokykloje 6 kontaktines valandas per savaitę. Direktorė dirbs rusų kalbos mokytoja.

Tauragės Tarailių progimnazijos direktorei Elmyrai Jurkšaitienei 2017–2018 mokslo metais leista papildomai dirbti mokytoja Tauragės ,,Versmės“ gimnazijoje 6 kontaktines valandas per savaitę. Direktorė dirbs anglų kalbos mokytoja bei dėstys pažinimo teoriją „Versmės“ gimnazijos bakalaureato abiturientų klasėje.

Pritarta ikimokyklinės grupės įsteigimui Skaudvilėje

Atsižvelgus į ikimokyklinio amžiaus vaikų, laukiančių vietos Skaudvilės gimnazijos darželyje, eilę, nuspręsta nuo 2018 m. sausio 2 d. Tauragės r. Skaudvilės gimnazijoje įsteigti 1 (vieną) ikimokyklinio ugdymo grupę. Numatyta skirti finansavimą pedagogų darbo užmokesčiui bei baldų ir kitų reikalingų priemonių įsigijimui.

Pakeisti kai kurių anksčiau priimtų sprendimų punktai

Posėdžio metu pakeistas sprendimo „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ priedas „Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausias leistinas pareigybių skaičius“. Sumažinti kai kurių mokymo įstaigų aptarnaujančio personalo, laboranto etatai, įsteigtas socialinio pedagogo etatas.

Pakeistas bei nauja redakcija patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano sprendimas ,Dėl Tauragės rajono savivaldybės  2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ( pakeitimai skelbiami: http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=16653 ).

Atsižvelgiant į veiklos sudėtingumą, darbo krūvį, atsakomybės lygį, pakeistas Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų darbo apmokėjimo sistemos punktas ( pakeitimai skelbiami: http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=16639 ).

Pakeistos 2017 metų biudžeto pajamos ir išlaidos, patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 1 d. sprendimu ( pakeisti punktai skelbiami: http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=16642 ).

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas, išbraukiant iš jo gyvenamąsias patalpas Tauragėje, J. Tumo-Vaižganto g. 126-502.

Pakeistas viešosios įstaigos Tauragės ligoninės pareigybių sąrašas ( pakeisti punktai ir papunkčiai skelbiami: http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=16657 ).

Pakeisti  bei papildyti Tauragės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo punktai: „41. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto viešas nuomos konkursas gali būti skelbiamas šio turto rekonstrukcijos metu, vadovaujantis techninio projekto duomenimis. Tokiu atveju turto nuomos sutartis su viešo nuomos konkurso laimėtoju pasirašoma įvykus konkursui, o įsigalioja nuo rekonstruoto objekto pripažinimo tinkamu naudoti ir jo įregistravimo nekilnojamojo turto registre.“

Pakeistas objektų, finansuojamų iš 2017 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašas ( pakeitimai skelbiami: http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=16662 ).

Nustatyti biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų algos koeficientai

Posėdžio metu nustatyti Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ( koeficientai skelbiami : http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=16647 ).

Patvirtinti švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientai

Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientus 2018 metams ( vadovų koeficientai skelbiami: http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=16651 ).

Perduotas, perimtas, nurašytas turtas

Pritarta sprendimui perduoti Skaudvilės seniūnijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise šį Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Trepų k., Parko g. 7 ( pastatą – valgyklą, kiemo statinius).

Nuspręsta nurašyti išmontuoti ir likviduoti Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir  patikėtinio – Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ – pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamąjį turtą – pavėsines ir tvorą.

Nuspręsta perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn  valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato patikėjimo teise valdomą turtą, esantį Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Skaudvilėje, Tauragės g. 24, reikalingą savivaldybės savarankiškajai funkcijai – gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra) – įgyvendinti.

Dėl fizinio nusidėvėjimo patalpos, esančios Skaudvilėje, Kelmės g. 7-1, Kelmės g. 27-3, Tauragėje, Dvaro g. 12-8, Dvaro g. 32A-2 pripažintos netinkamomis naudoti. Šis turtas bus įrašytas į Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

Pritarta sprendimui Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai „Tauragės apskritasis stalas“ panaudos pagrindais 10 metų laikotarpiui perduoti Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – pastatą – kultūros namus Tauragėje, Vytauto g. 139, įstatuose numatytai veiklai (skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, stiprinti jo organizuotumą ir įtaką visuomenėje, organizuoti ir įgyvendinti įvairias jaunimo laisvalaikio užimtumo priemones, iniciatyvas ir kt.) vykdyti.

Sumažintas nekilnojamojo turto mokestis

Vadovaujantis Mokesčių lengvatų tvarkos aprašu, nutarta Irenos Alijošienės prekybinei komercinei firmai „Agava“ 10 procentų sumažinti 2017 metų nekilnojamojo turto mokestį už firmai „Agava“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Tauragėje, Gedimino g. 44 ir valstybinės žemės nuomos mokestį už kitos paskirties žemės sklypą. 2017 metais įmonė dalyvavo Vietinių užimtumo iniciatyvų projekte ir sukūrė naujas darbo vietas.

Antanas Venckus atleistas nuo žemės mokesčio

Vieningai pritarta atleisti Antaną Venckų nuo 2017 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio už žemės sklypus, esančius Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., Tauragės Dvaro g. 1 ir Tauragės Dvaro g. 3.atižvelgta į tai, kad lankytojų apsilankymas Taurų nuotykių parke yra nemokamas.

Patvirtinta užimtumo didinimo programa

Posėdžio metu patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa 2018 metams. Programos tikslas – organizuojant laikino pobūdžio darbus ir / ar paslaugas didinti Tauragės rajono gyventojų užimtumą. Siekiama suteikti galimybę bedarbiams, įsiregistravusiems  Tauragės teritorinėje darbo biržoje, laikinai įsidarbinti.

Skirta parama gausioms šeimoms

Dešimčiai Tauragės rajono gausių šeimų skirta parama ( nuo 500 iki 860 Eur.) būsto remontui, baldams bei buitinei technikai įsigyti.

Patvirtintas savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas

Tarybos nariams pritarus, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas ( aprašas skelbiamas : http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=16659 ).

Patvirtintas nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas

Posėdžio metu patvirtintas Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas ( sąrašas skelbiamas : http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=16658 ).

Patvirtinta Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarka

Tarybos nariams pritarus, patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarka ( tvarka skelbiama : http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=16641 ).

Garbės ženklas „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ bus skirtas

Atsižvelgdami į pateiktus siūlymus bei specialiai sudarytos komisijos sprendimą, tarybos nariai pritarė skirti tris Garbės ženklus „Už nuopelnus Tauragės rajonui".

Tauragės rajono savivaldybės Garbės ženklas „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ skiriamas už labai reikšmingus nuopelnus profesinėje ir visuomeninėje veikloje, pilietiškus poelgius, tarptautinius ar respublikinius pasiekimus darbo, mokslo, kultūros, sporto, žemės ūkio ir kitose srityse, Tauragės rajono garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

Į Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono VVG valdybą deleguota Ramutė Norkienė

Tarybos narių sprendimu, į Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybą deleguota Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vedėja Ramutė Noreikienė.

Suderintas investicijų planas

Posėdžio metu Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendė suderinti UAB Tauragės šilumos tinklų  2017-2020  metų investicijų planą ( planas skelbiamas : http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=16654 ).

Pritarta vykdomo projekto objekto pakeitimui

Nuspręsta pritarti Tauragės rajono savivaldybės administracijos projekto ,,Tauragės seniūnijos Dapkiškių kaimo Lakštingalų g. asfaltavimas ir Pilaitės g. pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas“, objekto pakeitimui, vietoje planuoto įrengti pėsčiųjų ir dviračių tako Pilaitės g. įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką Lakštingalų g.

Pritarta UAB „Švytis“ paraiškai

10-čiai tarybos narių balsavus „už“, pritarta UAB „Švytis“ paraiškai atlikti Tauragės miesto Tvenkinių gatvės (TA-62) ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės seniūnijos vietinės reikšmės kelio TR-139 sutvarkymo darbus ir įrašyti į planuojamų statyti objektų sąrašą.

Bendrovė sutinka prisidėti prie gatvės sutvarkymo darbų 30 proc. savo lėšomis.

Pritarta bendradarbiavimo sutarčiai

Tauragės rajono savivaldybės taryba pritarė Tauragės rajono savivaldybės ir Klaipėdos universiteto bendradarbiavimo sutarčiai. Šalys susitaria bendradarbiauti derinant KU vykdomus mokslinius tyrimus, studijas, kultūrinę – meninę veiklą ir Tauragės rajono strateginės plėtros poreikius bei interesus, didinat rajono kultūrinį patrauklumą, jaunimo ir moksleivijos ugdymą, dalyvaujant kultūrinėse - edukacinėse programose ir kt.( sutartis skelbiama: http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=16738 ).

Komentarai

 #
kažkodėl APIE ŠIO POSĖDŽIO DATĄ IR VIETĄ NEBUVO PRANEŠTA SAVIVALDYBĖS INTERNETINIAME LEIDINYJE taurage.lt, KOKIE TOKIO VEIKSMO MOTYVAI, KAS UŽ TO SLEPIASI, AR NEBUS VĖL TARYBOS NARIAI ĮTRAUKTI Į ORGANIZUOTĄ NUSIKALTIMĄ, KAIP YRA BUVĘ ANKSČIAU VALDANT kovšovui?
 
 #
Mes švėkšnoje,trečioje palatoje,apie tai žinojom iš anksto.
 

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

 

 

  

 

tauragiskis.lt Webutation