29 Vasaris 2020, Šeštadienis

 

Pirmas
 

Š. m. spalio 23  d. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 38 klausimais –  pritarta projektų įgyvendinimui, priimti sprendimai dėl šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų nustatymo, nemokamo keleivių vežimo viešuoju transportu švenčių ir kitomis dienomis, patvirtinti  tvarkos aprašai, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Prieš pradedant posėdį, Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas padėkojo visiems už bendrą darbą, kuris įvertintas Vilniuje vykusioje „Auksinių krivūlių “ įteikimo ceremonijoje. Tauragei įteikta  „Auksinė krivūlė“, kurią skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija už bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis bei ambicingus planus šioje srityje.

Posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai (nedalyvavo Vidas Bičkus). Tradiciškai sugiedojus „Tautišką giesmę“, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Sudaryta bendruomenės sveikatos taryba

Tarybos narių sutarimu, priimtas sprendimas sudaryti 9 asmenų Tauragės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą ( Jolanta Eičaitė – viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotoja medicinai; Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja; Daiva Genienė – Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; Renata Savickienė – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Tauragės filialo socialinė darbuotoja; Jolanta Skrodenienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė; Daina Stalnionienė – viešosios įstaigos Tauragės ligoninės viešųjų pirkimų, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistė; Rūta Stasytienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (pakaitinė vyriausioji specialistė); Alina Šaučiūnienė – Tauragės vietos veiklos grupės pirmininkė; Vitalija Šlepavičienė – labdaros organizacijos „Caritas“ reikalų tvarkytoja). Tarybai pirmininkaus Virginija Eičienė.

Posėdžio metu patvirtinti  ir Tauragės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatai.

Pritarta projektų įgyvendinimui

Vieningai pritarta,  kad Tauragės rajono savivaldybės administracija paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones teiktų ir, gavusi paramą, įgyvendintų  projektą „Žygaičių seniūnijos Žygaičių miestelio Parko gatvės ir  Bažnyčios gatvės atkarpos bei Skaudvilės seniūnijos Pilsūdų kaimo Miško gatvės atkarpų kapitalinis remontas“. Prie projekto numatyta prisidėti ne mažiau kaip 20 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir padengti netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas.

Posėdžio metu taip pat pritarta,  kad būtų įgyvendinamas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje. Tauragės rajono savivaldybės administracija įpareigota teikti paraišką Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšoms gauti ir įgyvendinti projektą.

Pritarta projekto ,,Sporto ir kultūros komplekso statyba Tauragėje, Bernotiškės g. 11“ įgyvendinimui. Tauragės rajono savivaldybės administracija įpareigota teikti paraišką Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl Projekto finansavimo iš 2020–2022 metų Valstybės investicijų  programos lėšų, skirti projekto finansavimui ne mažiau kaip 35 proc. projekto išlaidų iš 2020–2024  metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Pritarta nemokamam keleivių vežimui

Posėdžio metu vieningai pritarta sprendimui leisti UAB Tauragės autobusų parkui visais Tauragės rajono savivaldybės vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusais keleivius vežti nemokamai šiomis dienomis: Lietuvos valstybės atkūrimo dieną (vasario 16 d.); Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną (kovo 11 d.); Motinos dieną (gegužės pirmąjį sekmadienį);  Tėvo dieną (birželio pirmąjį sekmadienį); Tauragės miesto šventės dienomis (penktadienį, šeštadienį, sekmadienį); Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną (liepos 6 d.); Dieną be automobilio; Visų Šventųjų ir Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dienomis (lapkričio 1–2 d.)

UAB Tauragės autobusų parko viešojo transporto nuostolius numatyta kompensuoti iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Pakeisti anksčiau priimtų sprendimų punktai

Posėdžio metu pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 3 d.  priimto sprendimo „ Dėl sutikimo perimti  valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo nuosavybės teise“ pavadinimas ( į „Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį ir nematerialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo nuosavybės teise“) ir 1 punktas.

Pakeisti 2019 m. kovo 27 d. priimto sprendimo ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2019–2020 mokslo metams nustatymo“ 16, 17 priedai ir paskutinė pastraipa.

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš 2019 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašas ir Tauragės rajono savivaldybės Batakių, Gaurės, Lauksargių, Mažonų, Skaudvilės, Tauragės, Žygaičių ir Tauragės miesto seniūnijų vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašas. Jie patvirtinti nauja redakcija ( skelbiama Teisinė informacija- Tarybos sprendimų projektai).

Pakeistos 2019 metų biudžeto pajamos ir išlaidos, patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu (1, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7  priedai).

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimo „Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro padalinio ,,Bastilijos“ komplekso teikiamų paslaugų tarifų ir lengvatų nustatymo“ 1 priedas ir jis papildytas 8 punktu: ,,8. Vidaus reklamos ploto nuoma sporto salėje“- 1 kv. m renginio metu- 2 Eur, 1 kv. m metams – 30 Eur.

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausią leistiną pareigybių skaičių, patvirtintą Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimas

Pakeistas Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu. 15 aprašo punktas išdėstytas taip: ,,15. Pirmumo teise į bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo (išskyrus III modelio) programą, pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priimami mokiniai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (1 priedas).“

Patvirtinti nuostatai, programos,  pareigybių aprašymai

Tarybos nariams pritarus, patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo pareigybių aprašymai.

Posėdžio metu pritarta Tauragės r. Gaurės pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, didžiausias leistino pareigybių skaičius 2019–2020 mokslo metais.

Vieningai patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymas. 2010 m. birželio 23 d. sprendimas pripažintas netekusius galios.

Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai. Tauragės rajono savivaldybės kontrolierė Kostė Čiapienė įgaliota pasirašyti Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Patvirtintos kainos

Tarybos nariams pritarus, nustatytos 2019–2020 metų šildymo sezonui būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti taikomas vidutines kietojo kuro kainos (su pridėtinės vertės mokesčiu): malkos – 26 Eur/kub. m; medžio, pjuvenų granulės – 180 Eur/t; pjuvenų briketai – 160 Eur/t;  durpės – 60 Eur/kub. m; durpių briketai – 90 Eur/t; akmens anglys – 160 Eur/t.

Taip pat  nustatytos  ir patvirtintos UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainų dedamosios. Jos išreiškiamos nustatyta formule.

 Posėdžio metu biudžetinėms įstaigoms, ne pelno siekiančioms organizacijoms ir neformaliojo švietimo teikėjams nustatytos Tauragės sporto centro mikroautobuso nuomos kainos: už nuvažiuotą kilometrą – 0,50 Eur, už valandą – 4,18 Eur ir už valandą poilsio ir švenčių dienomis – 8,36 Eur.

Patvirtintos Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro teikiamų paslaugų kainos: 1 dienos paskaita-seminaras- 12 Eur; Kursai - 2 Eur už akademinę valandą; Metodinės-edukacinės išvykos Lietuvoje - 579 Eur (iki 20 žmonių grupei) ir 724 Eur  (20 ir daugiau žmonių grupei); Kvalifikacijos tobulinimo kursų  pažymėjimo blankas - 1 Eur; Pakartotinis elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimas - 4 Eur; Nuotoliniai mokymai - 1,80 Eur už akademinę valandą.

Perduotas, perkamas  turtas

Tauragės miesto seniūnijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas: Leono Laurinsko  ir Versmės gatvės.

Nuspręsta prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos priskirti ir suformuoti visuomenės poreikiams žemės sklypus socialinei infrastruktūrai plėsti: Gaurės sen., Kunigiškių k., Tauragės sen., Dauglaukio k., Žygaičių sen., Šikšnių k. ir Sartininkų k.

Pritarta siūlymui savivaldybės nuosavybėn pirkti dar 4 būstus ( 2 kambarių butus). Jie bus skirti šeimoms, įrašytoms į sąrašus socialiniam būstui gauti.

Patvirtintias Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas.

Patvirtinti veiklos prioritetai

Posėdžio metu patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės 2019–2023 metų veiklos prioritetai. Juose numatyta dar didesnį dėmesį skirti Švietimo paslaugų kokybės užtikrinimui, jaunimo politikos įgyvendinimui, Kultūros, sporto ir laisvalaikio infrastruktūros , turizmo plėtrai ir kitoms veikloms.

Pristatyti gyventojų apklausos rezultatai

Posėdžio metu pritarta Taurų kaimo vietos gyventojų nuomonei dėl naujos gyvenamosios vietovės teritorijos ribų nustatymo Tauragės seniūnijoje ir Tauragės Dvaro kaimo pavadinimo suteikimo naujai gyvenamajai vietovei; Dunokų kaimo ir Tauragės rajono savivaldybės Mažonų seniūnijos Griaužų kaimo vietos gyventojų nuomonei dėl Dunokų ir Griaužų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų pakeitimo; Tauragės seniūnijos Tauragės Dvaro kaimo gyvenamosios vietovės teritorijos ribų nustatymo planui; Mažonų seniūnijos Griaužų gyvenamosios vietovės, Tauragės rajono savivaldybės Tauragės seniūnijos Dunokų gyvenamosios vietovės ir Taurų gyvenamosios vietovės ribų planams.

Siūlymas, kartu su parengtu planu ir aiškinamuoju raštu,  bus pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Sporto centrui patikėta nauja veikla

Tarybos posėdžio metu nuspręsta Tauragės sporto centrui patikėti  vykdyti naują ūkinę veiklą: organizuoti Tauragės daugiafunkcio sveikatingumo centro – naujo sporto komplekso su baseinu – įrengimo ir jo pritaikymo veiklai darbus; administruoti naujo baseino su šalia esančia sporto sale veiklą.

Suteikti įgaliojimai

Posėdžio metu nuspręsta įgalioti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorių sudaryti ir tvirtinti Tauragės rajono savivaldybės būsto fondo ir Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašus.

Patvirtintas pareigybių skaičius

Posėdžio metu nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ – 18. Patenkintas prašymas papildomai skirti 0,5 etato Skaudvilės krašto muziejaus valytojos pareigoms.

Deleguoti nariai į vietos veiklos grupės valdybą

Nuspręsta deleguoti 3 metų laikotarpiui į Tauragės rajono vietos veiklos grupės valdybą, turinčią sprendimų priėmimo teisę, šiuos asmenis Tauragės rajono savivaldybės interesams atstovauti: Šarūnę Stasytienę- Tauragės rajono savivaldybės mero patarėją, Petrą Kulikauską – Geodezijos ir GIS  vyr. specialistą ir Efremą Bitinienę – tarybos narę.

Pasibaigus posėdžiui tarybos nariams išsamiai pristatyta Europos ralikroso čempiono Roko Baciuškos veikla ir planai. Kartu pasidžiaugta įspūdingais tauragiškio pasiekimais.

Savivaldybės informacija

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija